Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


18. Februar 2020

Joh 21: Semi­narab­schluss

211Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος·
ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 

2Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος
καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας
καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος·
ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ·
ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.
ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον,
καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 

4Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν,
οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

5λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς·
παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε;
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ.

6ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον,
καὶ εὑρήσετε.
ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

7λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ·
ὁ κύριός ἐστιν.
Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν
τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο,
ἦν γὰρ γυμνός,
καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν,

8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,
οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 

9Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

10λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 

12Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε.
οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν·
σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

13ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον
καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

 15Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· βόσκε τὰ ἀρνία μου.

16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον·
Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με;
λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
λέγει αὐτῷ· ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον·
Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με;
ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον·
φιλεῖς με; καὶ λέγει αὐτῷ· κύριε, πάντα σὺ οἶδας,
σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε.
λέγει αὐτῷ [ὁ Ἰησοῦς]· βόσκε τὰ πρόβατά μου. 

18Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν
καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες·
ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου,
καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

19τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει
τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.

20Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς. ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν· κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

21τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· κύριε, οὗτος δὲ τί;

22λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.

23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει· οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλ’· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ];

24Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν. 

25Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδ’ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.

Die­ser Text kann rät­sel­haft wir­ken. Er wur­de häu­fig literar- oder redak­ti­ons­kri­tisch vom Johan­nes­evan­ge­li­um abge­trennt. Eini­ge angel­säch­si­sche Exeget:innen in der Fol­ge von Franz Over­beck und heu­te Hart­wig Thy­en (Lit.!) wider­spre­chen die­ser Hypo­the­se. Denn anders als Joh 8,1ff und Mk 16,9ff ist Joh 21,1ff text­kri­tisch nicht unsi­cher.

Wg. der autor- und buch­zen­trier­ten Fra­ge­stel­lung von 20,30f und 21 hielt man 21 für einen zwei­ten Buch­schluss.

Thy­ens Vor­schlag ist es, 20,30-21,25 als Epi­log zu betrach­ten, der wesent­li­che The­men des Johan­nes­evan­ge­li­ums reka­pi­tu­liert und dabei expli­zi­ten Autor und Buch the­ma­ti­siert.

ὁ μαθητὴς … ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ist der expli­zi­te Autor, das wird durch nar­ra­ti­ve Inter­pre­ta­tio­nen, aber auch Selbst­iden­ti­fi­ka­tio­nen sicher­ge­stellt. Vgl. ins­be­son­de­re 19,35, 20,31, 21,24f. Dabei fiel uns auf, dass neben der 1. Pers. Sg. und Pl. (inten­dier­te Leser:innen) auch eine Art johann­ei­scher Chor in der 1. Pers. Pl. spricht. Es könn­te so sein, dass es die Her­aus­ge­ber des vom Schü­ler, den Jesus lieb­te, Auf­ge­schrie­be­nen sind, die sich so äußern.

M. E. ist die Über­set­zung „Lieb­lings­jün­ger“ unzu­tref­fend, sie ist durch die anschei­nen­de Kon­kur­renz­si­tua­ti­on zu Petrus und den Kom­pa­ra­tiv­for­men, die dort ver­wen­det wer­den, ange­regt.

Man­che glau­ben, die nar­ra­ti­ve Kenn­zeich­nung, mit der auf jenen Schü­ler Bezug genom­men wird, stel­le eine Art Rate­spiel dar, um sei­nen Namen zu erra­ten. 21,2 nennt alle Schü­ler, die in 21 anwe­send sind, dar­un­ter die aus der syn­op­ti­schen Tra­di­ti­on bekann­ten Söh­ne des Zebedä­us, Johan­nes und Jako­bus, aber auch zwei nicht nament­lich genann­te.

Die Über­schrift­wahl des Evan­ge­li­ums ent­schei­det sich für den Zebe­dai­den Johan­nes, der Schü­ler könn­te aber auch einer der bei­den nicht nament­lich genann­ten sein.

Das müs­sen wir nicht ent­schei­den. Wir sahen, dass es zen­tral für das Ev ist, die Lie­bes­be­zie­hung zwi­schen dem Schü­ler und Jesus zu beto­nen. 21,20 bezieht sich auf die Sze­ne beim letz­ten Mahl in 13 zurück, was aber auf den Pro­log ver­weist, dem­zu­fol­ge der Sohn an der Brust ggf. im Schoß des Vaters liegt (1,18), ein sinn­li­ches Bild der Lie­be, das zumin­dest kei­nen homo­pho­ben Cha­rak­ter Got­tes nahe­legt. Die Gen­der­fra­ge wur­de in 1,13 und 3,1ff auf­ge­wor­fen, wo Gebo­ren­wer­den auf die weib­li­che Lebens­welt als Meta­phern­spen­der für gött­li­ches Han­deln ver­weist. (Mag­da­le­ne Frett­löh, Gott Gewicht geben, 2008ff) Wir dis­ku­tier­ten, ob es rein geist­lich sei. Sexu­el­le Asso­zia­tio­nen las­sen sich m. E. nicht aus­schlie­ßen.

Damit ent­deck­ten wir im Epi­log das für das Johan­nes­evan­ge­li­um wesent­li­che The­ma der Lie­be, das in der Fol­ge noch genau­er bestimmt wird.

Das Johan­nes­evan­ge­li­um ist das Evan­ge­li­um der ἀγάπη. Mit der Erzäh­lung aus Lk 5,4ff wird das im Sin­ne der Ten­denz zuvor im Ev bestimmt.

Die Erzäh­lung ist auf das aus den Evv bekann­te hyper­ak­ti­ven Ver­hal­ten des Petrus bestimmt, der sich noch anklei­det, um zum Herrn zu schwim­men. Das führt aber zu einem Dia­log mit Jesus, in der sein drei­fa­ches Ver­leug­nen Jesu im Kon­text der Ver­haf­tung Jesu the­ma­ti­siert wird und er trau­rig wird.

Dazu bekommt er sei­nen Kreu­zes­tod vor­aus­ge­sagt.

Damit wird das Lie­bes­the­ma ernst­haft geer­det, weil das The­ma der Kreu­zes­nach­fol­ge aktua­li­siert ist. Das besagt aber, dass Jesus als Gekreu­zig­ter in die Lie­be Got­tes ein­be­zo­gen ist und zur Bestim­mung des Begriffs der ἀγάπη bei­trägt, was wir zuvor schon erör­tert hat­ten.

Der Bezug zur früh­christ­li­chen Geschich­te ist nahe­lie­gend. Da das Johan­nes­evan­ge­li­um kein Bischofs­amt kennt, ist das nicht hier­ar­chisch gemeint.

Zu Beginn der UE wur­de im Kon­text des Pro­logs die sub­stanz­me­ta­phy­sisch Lek­tü­re des 4./5. Jhdts. erwo­gen. Die­se ist der Bibel aber fremd, es wird mit per­so­na­len Meta­phern, die männ­li­cher und weib­li­cher Lebens­welt ent­stam­men, gear­bei­tet.

2. Februar 2020

Urge­schich­te: Refle­xi­on

6HEinführung in die exege­ti­schen Metho­den und das wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten: Die Urge­schich­te (Gen 1-11[12,1-3])

Sit­zung: 28. Janu­ar 2020

Pro­to­kol­lan­tin: L. Neu­mann

Zu Beginn der Sit­zung am 28. Janu­ar 2020 gab es Infor­ma­tio­nen zu Prü­fungs­leis­tun­gen und Noten­ver­ga­be, abge­se­hen davon ein Feed­back zur Zusam­men­fas­sung der Sit­zung am 21. Janu­ar 2020. Im fol­gen­den Text wird eine Zusam­men­fas­sung des Sit­zungs­ver­laufs und der Dis­kus­si­ons­in­hal­te gege­ben.

In die­ser Sit­zung haben wir dar­über gespro­chen, wie wir in den ver­gan­ge­nen Sit­zun­gen mit den gele­se­nen Tex­ten (1. Mose 1-11) umge­gan­gen sind. Wir haben die Tex­te der Urge­schich­te auf ver­schie­de­ne Wei­se betrach­tet.

  • syn­tak­ti­sche Betrach­tung der Tex­te (Was ist der Zusam­men­hang des gele­se­nen Tex­tes?)
  • seman­ti­sche Betrach­tung (Was sind die The­men des gele­se­nen Tex­tes?)
  • prag­ma­ti­sche Betrach­tun­gen (Wie soll der gele­se­ne Text rezi­piert wer­den?)

Anschlie­ßend haben wir über den Text von 1. Mose 1 bis zur Figur Abra­ham gespro­chen, wel­cher nicht nur für die jüdi­sche Reli­gi­on, son­dern auch für die mus­li­mi­sche und die christ­li­che Reli­gi­on rele­vant ist, wes­halb im Chris­ten­tum auch das Alte Tes­ta­ment eine Rol­le spielt. Gott ist kei­nes­wegs nur Gott Isra­els. Er ist der Gott aller Men­schen. Das ist eine Bot­schaft der Urge­schich­te. Dies kann durch seman­ti­sche und prag­ma­ti­sche Betrach­tung der Tex­te fest­ge­stellt wer­den.

Als Nächs­tes gab es für die Semi­nar­teil­neh­me­rIn­nen Gele­gen­heit, Rück­fra­gen zur Urge­schich­te zu stel­len und zu äußern, was ihnen gefal­len oder miss­fal­len hat.

Eine Semi­nar­teil­neh­me­rin sag­te, dass ihr gefällt, dass die Geschich­ten der Urge­schich­te als Fami­li­en­ge­schich­ten erzählt wer­den (das gilt als bibli­sches Merk­mal). Tut eine Per­son in den Geschich­ten der Urge­schich­te etwas Gutes oder etwas Schlech­tes, wirkt sich die­se Tat auch auf ande­re Per­so­nen der Fami­lie aus. Da es sich um Fami­li­en­ge­schich­ten han­delt, wird der „Erfolgs­druck“ von den ein­zel­nen Per­so­nen genom­men.

Es wur­de die Fra­ge gestellt, ob Abra­ham als Vater vie­ler Völ­ker eine wich­ti­ge­re Per­son ist als Noah. Sie wur­de im Rah­men des Semi­nars wie fol­gend beant­wor­tet:

Ja, weil er Vater vie­ler Völ­ker war und die Ver­hei­ßung von Gott bekom­men hat (1. Mose 12). Aber: Noah war auch Vater vie­ler Völ­ker und beson­ders derer, die nicht mit Abra­ham ver­bun­den waren. Die Spei­se­ge­bo­te Noahs sind eher für die ara­bi­sche und jüdi­sche Welt rele­vant. Für die Chris­ten aus den Völ­kern sol­len die­se auch gel­ten, was sich gegen Pau­lus jedoch nicht durch­ge­setzt hat (1. Tim. 4, 4-5). Es gibt jedoch christ­li­che Grup­pen, die sich ver­su­chen an die­se Gebo­te zu hal­ten.

Die Tex­te um Noah (und Abra­ham) bezie­hen sich weit über die Gren­zen des Chris­ten­tums hin­aus, des­halb spricht die Urge­schich­te von allen Men­schen, die sich auf Gott bezie­hen kön­nen. Auch von jenen Völ­kern, in denen sich ande­re Reli­gio­nen (als die drei mono­the­is­ti­schen Reli­gio­nen) her­aus­ge­bil­det haben und trotz­dem wird gesagt, alle die­se Men­schen sind von Gott geschaf­fen.

Danach haben wir dar­über gespro­chen, dass der Mensch nach dem Bil­de Got­tes geschaf­fen wur­de (1. Mose 1, 27). Es wur­de gefragt, wel­cher Aspekt dabei beson­ders betont wird. Bild ist die rich­ti­ge Über­set­zung, nicht Abbild.

Aber war­um wur­de Abbild als Über­set­zung benutzt? → Das Bild soll ähn­lich sein, denn die Men­schen sind Gott nicht gleich. Es kam zu der Über­set­zung Abbild aus dem grie­chi­schen Text. Unter einem Abbild wird noch weni­ger als unter einem Bild ver­stan­den.

2. Mose 20, 4 und 5. Mose 4, 15-19 ver­bie­ten Gott in Sta­tu­en oder ähn­li­chen Bil­dern anzu­be­ten oder als Mann oder Frau dar­zu­stel­len. Das wur­de im Juden­tum radi­kal inter­pre­tiert → es darf über­haupt kei­ne bild­li­che Dar­stel­lung geben.

Im Pro­tes­tan­tis­mus wur­den zu Beginn der Refor­ma­ti­on katho­li­sche Kir­chen gestürmt, um Bil­der zu zer­stö­ren. Luther hat ver­sucht, das zu unter­bin­den.

In der Ortho­do­xie wur­de die Ver­eh­rung von Gott in Bil­dern als Göt­zen­an­be­te­rei kri­ti­siert.

In streng refor­mier­ten Kir­chen wird der Altar nur Tisch genannt, auch Gesang wur­de teil­wei­se unter­bun­den → es soll­te sich nur auf das Wort kon­zen­triert wer­den.

Wenn die Men­schen jedoch Bil­der Got­tes sind, dann hat Gott Bil­der. Der Punkt ist, dass sich die­se Bil­der nicht sel­ber ver­eh­ren sol­len → Inter­pre­ta­ti­on des Bil­der­ver­bots. (more…)

31. Januar 2020

Joh 19,34-20,31

 

19,25Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ,
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ
καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα
καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα
ὃν ἠγάπα,
λέγει τῇ μητρί· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ·
ἴδε ἡ μήτηρ σου.
καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

28Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται,
ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ.

29σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

30ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν·
τετέλεσται,
καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

31Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν,
ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ,
ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου,
ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον
ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

32ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·

33ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες,
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα,
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,

34ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν,
καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.

35καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν,
καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία,
καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει,
ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ [σ]ητε.

36ἐγένετο γὰρ ταῦτα
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ·
ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

37καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει·
ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

 38Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον
Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριμαθαίας,
ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ·
καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος.
ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.

39ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος,
ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον,
φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

40ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων,
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.

41ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος,
καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

42ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων,
ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον,
ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

201Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης
εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν
ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγει αὐτοῖς·
ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου
καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

3Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς
καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.

4ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ·
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου
καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

5καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια,
οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

6ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον,
καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

7καὶ τὸ σουδάριον,
ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ,
οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον
ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

8τότε οὖν εἰσῆλθεν
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον
καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·

9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί.

 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα.
ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον

12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους,
ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν,
ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι·
γύναι, τί κλαίεις;
λέγει αὐτοῖς ὅτι
ἦραν τὸν κύριόν μου,
καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

14Ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω
καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα
καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·
γύναι, τί κλαίεις;
τίνα ζητεῖς;
ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ·
κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν,
εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν,
κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

16λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·
Μαριάμ.
στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί·
ραββουνι, ὃ λέγεται
διδάσκαλε

17λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·
μή μου ἅπτου,
οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα·
πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου
καὶ εἰπὲ αὐτοῖς·
ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου
καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 

18Ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι
ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

 19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων
καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.

20καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς.
ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

21εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

22καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν
καὶ λέγει αὐτοῖς·
λάβετε πνεῦμα ἅγιον·

23ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς,
ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.

24Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί·
ἑωράκαμεν τὸν κύριον.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων
καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων
καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,
οὐ μὴ πιστεύσω.

26Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.
ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν·
εἰρήνη ὑμῖν.

27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ·
φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε
καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου
καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου
καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου,
καὶ μὴ γίνου ἄπιστος
ἀλλὰ πιστός.

28ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ·
ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.

29λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας;
μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

31ταῦτα δὲ γέγραπται
ἵνα πιστεύ [σ]ητε
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. (more…)

26. Januar 2020

Erwä­gun­gen zu Kap. 19 im Johev

ZWir schaff­ten es lei­der nicht bis zum Ende zu kom­men, weil erst dann 20 und 21 hin­rei­chend vor­be­rei­tet sind.

Ich schla­ge vor, am Sams­tag gegen 10 Uhr im Metro­po­lis im Haupt­bahn­hof die Sit­zung nach­zu­ho­len.

Wir lern­ten, dass am Kreuz u. a. Maria Mag­da­le­na, der Schü­ler, den Jesus lieb­te und die Mut­ter Jesu stan­den. Dann hiel­ten wir uns dar­an auf, was es besagt:

Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται,

καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

Das Voll­enden des Werks Jesu führt dazu, dass er sein Haupt neigt – und sei­nen Geist auf­gibt. Das führ­te zu Debat­ten über Gen 2, Koh und Sap­Sal 6-9.

M. E. ist es nicht voll­kom­men aus­zu­schlie­ßen, dass πνεῦμα hier die Unsterb­lich­keit der See­le bezeich­net, was ich den­noch im Sin­ne der Ganz­todthe­se uner­freu­lich fän­de. Im Juden­tum fin­det sie sich in Sap­Sal 6-9.

Abend­mahl nach Mk 14

Abb. 1: Sequen­zen des Ritu­als Abend­mahl im NT


Die Abb. 1 zeigt die regel­mä­ßi­gen 12 Sequen­zen von Hand­lungs­schrit­ten, die in allen neu­tes­ta­ment­li­che Erzäh­lun­gen zum The­ma Abend­mahl reprä­sen­tiert sind. Bei Pau­lus (1Kor 11) und Lk (22) kommt noch die Auf­for­de­rung hin­zu, das Mahl zum Gedächt­nis Jesu zu tun. Gemeint ist, sich der Heils­be­deu­tung des Todes Jesu zu erin­nern. Wir bespra­chen Mk 14, dass wie alle Abend­mahls­tex­te im NT sich auf die Pas­si­ons­ge­schich­te bezieht bzw. Teil von ihr ist.

Im Mkev stel­len ab 14,1ff die Tötungs­ab­sicht von Pries­tern und Schrift­ge­lehr­ten sowie das im Vor­aus für sei­nen Tod sal­ben Jesu durch eine Frau in Betha­ni­en, dazu die ange­deu­te­te Aus­lie­fe­rung Jesu durch Judas den Bezug auf die gewalt­sa­me und grau­sa­me Kreu­zi­gung Jesu nar­ra­tiv sicher.

Ein wesent­li­cher Rah­men­as­pekt ist der Bezug zum Pas­sah­mahl, dass wir nach Ex 14 als Über­gangs­ri­tu­al der israe­li­ti­schen Gemein­de kenn­zeich­ne­ten, unge­säu­er­te Bro­te, Fei­er des Aus­zugs usf. (more…)

Urge­schich­te: Schluss bis 12, 3

 

 

Pro­to­kol­lan­tin: Nata­scha Bas­tos de Almei­da 

21.01.2020  

Zu Beginn war­fen wir einen kur­zen Blick zurück auf die ver­gan­ge­ne Semi­nar­stun­de, in der wir bereits den Turm­bau zu Babel the­ma­ti­siert hat­ten. Wir lasen erneut aus Gene­sis 11, dem Über­gangs­text, in dem zum letz­ten Mal die gesam­te Mensch­heit the­ma­ti­siert wird, bevor mit den wei­te­ren Erzähun­gen ein­zel­ne Völ­ker bzw. Eth­ni­en in den Fokus rücken. Es kommt zu einer wei­te­ren zen­tra­len Wen­de der­art, dass die Welt­be­völ­ke­rung, die sich eine ein­zi­ge Spra­che teilt (Gene­sis 11,1), zer­streut wird und durch Got­tes Han­deln, der Ver­wir­rung der Spra­che, kei­ne ein­heit­li­che Aus­drucks­wei­se mehr besitzt (Gene­sis 11,9). Wir stell­ten uns die Fra­ge, wel­che Absich­ten und Zie­le Gott mit die­ser Reak­ti­on auf die Akti­on (das Turm­bau­vor­ha­ben) der Men­schen ver­folgt haben könn­te und lan­de­ten beim Wort „Macht“, bezie­hungs­wei­se der Ent­mäch­ti­gung, die mit den Ver­stän­di­gungs­dif­fe­ren­zen zwi­schen Spre­cher und Adres­sat ein­her­ge­hen. Mit solch einem akti­ven Ein­grei­fen Got­tes in das Leben der Men­schen beschäf­tig­ten wir uns auch in der zwei­ten Hälf­te unse­rer Semi­nar­stun­de, näm­lich mit sei­ner direk­ten Beru­fung Abrams. Doch vor­erst stell­ten wir uns noch die Fra­ge, wes­halb Gott die Ver­bun­den­heit der Men­schen been­den und ihr Vor­ha­ben unter­bin­den woll­te. Eine deut­li­che Nen­nung, wor­in die Sün­de der bau­en­den Men­schen bestand, exis­tiert in die­ser Text­stel­le nicht. Eine Hybris des Vol­kes zeich­net sich aller­dings beson­ders in Gene­sis 11,4 ab, als die Men­schen eine Turm­spit­ze pla­nen, die bis in den Him­mel reicht und sich selbst einen Namen machen wol­len. Die­ses Stre­ben erin­nert an die, an Adam und Eva gerich­te­te, ver­su­che­ri­sche Lockung der Schlan­ge (Gene­sis 3,5) : „Ihr wer­det sein wie Gott“. Dass die Men­schen durch ihren Turm­bau nicht got­tes­gleich wur­den und sich Gott in sei­ner Posi­ti­on nicht bedroht fühl­te, wird betont, indem er zu den Men­schen her­ab­steigt um sich den Turm anzu­se­hen (Gene­sis 11,5). Er erkennt das destruk­ti­ve Poten­ti­al, das im Men­schen steckt und greift ein, damit es nicht zur äußers­ten Kata­stro­phe kommt. Er schützt den Men­schen vor sich selbst. Dass das mensch­li­che Stre­ben von Jugend auf böse ist, wird bereits in „Die Bos­heit der Men­schen“ (Gene­sis 6,1 – 6,8) fest­ge­hal­ten. Die Glo­ba­li­sie­rung, die digi­ta­le Ver­net­zung und das frü­he Erler­nen von Welt­spra­chen, wie Eng­lisch und Chi­ne­sisch (zurück zur gemein­sa­men Spra­che), brin­gen vie­le Vor­tei­le mit sich, gleich­zei­tig löst sich dadurch aller­dings auch die weni­ger destruk­ti­ve Zer­streu­ung immer mehr auf. Gefähr­lich ist die­ser Fort­schritt vor allem auf Grund des Grö­ßen- und Mach­bar­keits­wahns unse­rer heu­ti­gen Gesell­schaft – in der wis­sen­schaft­li­chen Potenz, die die Men­schen haben, steckt zwar der Athe­is­mus doch vor dem zer­stö­re­ri­schen Poten­ti­al, das mit all dem „Fort­schritt“ ein­her­geht, warnt ins­be­son­de­re die Wis­sen­schaft selbst. Die jun­ge Akti­vis­tin Gre­ta Thun­berg hat es sich zum Ziel gesetzt, die Men­schen über die fort­lau­fen­de Zer­stö­rung unse­res Pla­ne­ten in Kennt­nis zu set­zen und die­ser ent­ge­gen­zu­wir­ken – dafür kämpft sie uner­bitt­lich, ohne das Ziel von Aner­ken­nung, auf den ver­schie­dens­ten Kli­ma­gip­feln – ähn­lich wie bei­spiels­wei­se Amos, ein Pro­phet des Alten Tes­ta­ments, der sei­ner­zeit ankla­gend, kom­pro­miss­los und unab­hän­gig die durch die Ober­schicht orga­ni­sier­te Ver­ar­mung im alten Isra­el anpran­ger­te. In der zwei­ten Hälf­te unse­rer Sit­zung befass­ten wir uns mit Gene­sis 11,10 bis Ende (den Erz­el­tern und Vor­fah­ren Abrams) und Gene­sis 12,1-3 (Abrams Beru­fung). Drei Auf­trä­ge und Ver­hei­ßun­gen äußert Gott gegen­über Abram. Er wer­de zu einem gro­ßen Volk, sein Name wer­de groß sein und als ein von Gott Geseg­ne­ter wer­de er selbst zum Segen ande­rer. Uns fiel die ande­re Schreib­wei­se des Namens Abrams auf, wel­cher erst ab Gene­sis 17,3 von Gott nament­lich als Abra­ham (Vater aller Völ­ker) genannt wird. Eine mög­li­che Aus­le­gung von Gene­sis 12,2 ist es, das „[G]roß machen“ des Namens als „ver­grö­ßern“, im Sin­ne von Buch­sta­ben hin­zu­fü­gen, zu ver­ste­hen – der län­ge­re Name ist nicht nur eine ande­re Schreib­wei­se son­dern er sym­bo­li­siert viel­mehr Abra­hams Erhö­hung, mit der sich ein exis­ten­zi­el­ler Umbruch abzeich­net. Abra­ham ist für die drei gro­ßen mono­the­is­ti­schen Welt­re­li­gio­nen eine Vater­fi­gur, wenn­gleich auch auf ver­schie­de­ne Wei­se, wes­halb sich für die­se auch die Bezeich­nung „Abra­ha­mi­ti­sche Relei­gio­nen“ ent­wi­ckel­te. Alle Juden sehen sich als Kin­der Abra­hams, er kann daher als ihr Stamm­va­ter betrach­tet wer­den. Die Chris­ten sehen im Erschei­nen von Jesus Chris­tus die Ver­hei­ßun­gen Abra­hams als erfüllt und erken­nen in sei­nem Glau­be und Gehor­sam ein gro­ßes Vor­bild (Vater aller Glau­ben­den). Die Mus­li­me sehen in ihm den Stamm­va­ter der Ismaeli­ten und einen Pro­phe­ten, der allen Men­schen einen ein­zig wah­ren Gott ver­kün­de­te. Wir unter­hiel­ten uns dar­über, in wel­cher Zeit die Urge­schich­te wohl ent­stan­den sein mag und es ist wahr­schein­lich, dass es sich um das 4. oder eher noch das 3. Jahr­hun­dert vor Chris­ti Geburt han­delt, da sich im genann­ten Jahr­hun­dert das Kon­zept eines ein­zi­gen Got­tes begann durch­zu­set­zen. Bereits Ter­ach, der Vater Abra­hams, ver­ließ Ur um ins gelob­te Land zu zie­hen, er lässt sich aller­dings in Haran nie­der (Gene­sis 11,31). Abra­ham setzt den Weg fort – er wird dadurch hei­mat- und schutz­los und kann als ers­ter Flücht­ling betrach­tet wer­den. Auf sei­ner Flucht treibt ihn die Hun­gers­not bis nach Ägyp­ten. Auf­fäl­lig ist der Bruch in der Dar­stel­lung Abra­hams – was in Gene­sis 12,1-9 got­testreu beginnt, schlägt in Gene­sis 12,10-20 zu einem uneh­ren­haf­ten Ver­hal­ten über: Er greift zur Lüge um sein Leben, wel­ches er in Gefahr sieht, zu schüt­zen. Mit die­ser zwei­ten Peri­ko­pe beginnt ver­mut­lich eine Erzäh­lung, die ursprüg­lich für sich allei­ne stand und nicht mit dem zuvo­ri­gen Abschnitt ver­bun­den war. Er gibt sei­ne Frau als sei­ne Schwes­ter aus und sieht sich gezwun­gen, sie an den Harem des Pha­ra­os weg­zu­ge­ben. Die Urfurcht eines Man­nes sei­ne schö­ne Frau zu ver­lie­ren und dadurch zu Scha­den zu kom­men, kann als Beweg­grund für die Lüge Abra­hams ver­stan­den wer­den. Auf die­se „Preis­ga­be­er­zäh­lung“ (bezeich­net eine Erzäh­lung in Gene­sis, bei der jeweils ein Erz­va­ter sei­ne Ehe­frau als sei­ne eige­ne Schwes­ter aus­gibt) von Abra­ham und Sara beim Pha­rao, fol­gen mit Gene­sis 20,1-18 (eben­falls von Abra­ham und Sara bei Abimel­ech) und Gene­sis 26,1-11 (von Isaak und Rebek­ka bei Abimel­ech) zwei wei­te­re ähn­li­cher Art. Beson­ders die bei­den Preis­ga­be­er­zäh­lun­gen Abra­hams wei­sen star­ke Par­al­le­len auf und in bei­den Fäl­len wird die Gefahr durch Got­tes Ein­griff ver­hin­dert. Eine Beson­der­heit die­ser Erzäh­lun­gen ist Got­tes direk­ter Kon­takt mit Nicht-Israe­li­ten. Spe­zi­ell in Gene­sis 20 rich­tet sich sei­ne Offen­ba­rung direkt an Abimel­ech, was ihn als eine Art uni­ver­sa­len Gott dar­stellt. Nach­dem Gott den Pha­rao und sein Haus mit schwe­ren Pla­gen schlug, lässt die­ser Abra­ham und Sara wei­ter­zie­hen (Gene­sis 12,17-20). Uns fiel das fried­li­che Aus­ge­hen die­ses Kon­flik­tes auf. Der posi­ti­ve Aus­gang der Peri­ko­pe beschreibt, wie ein Pha­rao nicht von sei­ner Macht einen ande­ren Men­schen zu bestra­fen Gebrauch machen möch­te. Am Ende der Stun­de spra­chen wir über die Abwei­chun­gen und Unstim­mig­kei­ten in der Bibel und kamen zu dem Fazit, dass eben­die­se zum selbst­stän­di­gen Nach­den­ken anre­gen – und das ist wich­tig.

 

22. Januar 2020

Cypri­an: Opfer­ver­ständ­nis des Abend­mahls, 63. Brief

[63. Brief] Inhalt: Die­ses Send­schrei­ben Cypri­ans wen­det sich gegen einen Miß­brauch, der in eini­gen afri­ka­ni­schen Gemein­den ein­ge­ris­sen war: man ver­wen­de­te dort zur Eucha­ris­tie statt des Wei­nes oder einer Wein­mi­schung blo­ßes Wasser.Cyprian legt sei­ne Gegen­grün­de so ein­ge­hend dar, daß das Schrei­ben in Form und Umfang fast einem Trak­tat gleich­kommt, der die Auf­schrift tra­gen könn­te, die eini­ge Hand­schrif­ten bei­fü­gen: „Von dem Sakra­ment des Kel­ches unse­res Herrn.“ Gerich­tet ist die Schrift an einen gewis­sen Cäci­li­us, wahr­schein­lich den­sel­ben, der als Bischof von Bil­tha an dem Kon­zil des Jah­res 256 teil­nimmt. Obwohl eini­ge Gelehr­te, wie Rit­schl und Wat­son, aus sach­li­chen und sti­lis­ti­schen Grün­den den Brief [S. 255] womög­lich noch vor die ers­te Ver­fol­gung unter Deci­us set­zen möch­ten, wird er rich­ti­ger doch wohl unter die Brie­fe des Jah­res 253/254 ein­zu­rei­hen sein.Nachdem Cypri­an ein­lei­tend die Not­wen­dig­keit sei­nes Ein­grei­fens gezeigt hat, beruft er sich auf Bei­spie­le und Schrift­stel­len aus dem Alten Tes­ta­ment, die alle die Ver­wen­dung von Wein als not­wen­dig erwei­sen (Kap. 1―7). Dage­gen ist das Was­ser über­all nur als Sym­bol der Tau­fe zu deu­ten. Vor allem hat Chris­tus selbst bei der Ein­set­zung des Sakra­ments sich des Wei­nes bedient (Kap. 8—11). Auch das Wun­der bei der Hoch­zeit zu Kana beweist, daß wir unter dem Was­ser das Volk, unter dem Wein hin­ge­gen Chris­tus sel­ber zu ver­ste­hen haben, der sich mit dem gläu­bi­gen Volk ver­ei­ni­gen will (Kap. 12―13). Nicht mensch­li­che Gewohn­heit also, son­dern nur Chris­ti Vor­bild darf für uns maß­ge­bend sein. Noch ver­werf­li­cher wäre es, den Gebrauch des Wei­nes abzu­leh­nen aus Furcht, durch den Wein­ge­ruch sich als Jün­ger Chris­ti zu ver­ra­ten. Früh­mor­gens aber ist das Opfer des­halb zu fei­ern, weil es zugleich dem Gedächt­nis an die Auf­er­ste­hung Chris­ti die­nen soll (Kap. 14―16). Frü­he­re Ver­let­zung die­ser Pflicht wird Gott ver­zei­hen; wer aber auch nach die­ser Auf­klä­rung noch wei­ter an sei­nem Irr­tum fest­hält, ver­sün­digt sich gegen die Leh­re, die der Herr selbst auf­ge­stellt hat (Kap. 17―19) (Nähe­res über die­sen Brief bei Har­nack, Tex­te und Unter­su­chun­gen VII, 2 (1890); vgl. auch A. Schei­wi­ler, Die Ele­men­te der Eucha­ris­tie in den ers­ten drei Jahrh., Mainz 1903.).

14. Kapi­tel

Es darf sich also nie­mand ein­bil­den, teu­ers­ter Bru­der, man müs­se der Gewohn­heit gewis­ser Leu­te fol­gen, die es etwa bis­her für rich­tig hiel­ten, im Kel­che des Herrn nur Was­ser dar­zu­brin­gen. Man muß näm­lich erst fra­gen, wem sie selbst gefolgt sind. Denn wenn wir bei dem Opfer, das Chris­tus dar­ge­bracht hat, nur Chris­tus fol­gen dür­fen, so müs­sen wir doch sicher­lich auch das befol­gen und tun, was Chris­tus getan und zu tun befoh­len hat. Sagt er doch selbst im Evan­ge­li­um: “Wenn ihr tut, was ich euch gebie­te, dann nen­ne ich euch nicht mehr Knech­te, son­dern Freun­de [Joh. 15, 14. 15].“ Und daß man allein auf Chris­tus hören darf, das bezeugt auch der Vater vom Him­mel her­ab, indem er sagt: “Dies ist mein heiß­ge­lieb­ter Sohn, an dem ich Wohl­ge­fal­len habe; ihn höret [Matth. 17, 5]!“ Wenn man daher auf Chris­tus allein hören muß, so dür­fen wir nicht dar­auf ach­ten, was ein ande­rer vor uns zu tun für nötig hielt, son­dern was Chris­tus, der vor allen ist, zuerst getan hat. Denn nicht der Gewohn­heit eines Men­schen muß man fol­gen, son­dern der gött­li­chen Wahr­heit, da Gott durch den Mund des Isai­as spricht und sagt: “Ohne Grund aber ehren sie mich, indem sie Gebo­te und Leh­ren der Men­schen leh­ren [Is. 29, 13].“ Und den glei­chen Gedan­ken wie­der­holt der Herr aber­mals im Evan­ge­li­um mit den Wor­ten: “Ihr ver­werft das Gebot Got­tes, um eure Über­lie­fe­rung auf­zu­stel­len [Mark. 7, 13].“ Aber auch an einer ande­ren Stel­le äußert und sagt er: “Wer eines von die­sen gerings­ten Gebo­ten löst und die Men­schen so lehrt, wird der Gerings­te im Him­mel­reich genannt wer­den [Matth. 5, 19].“ Wenn es aber nicht ein­mal erlaubt ist, die gerings­ten von den Gebo­ten des Herrn zu ver­let­zen, ein wie­viel grö­ße­res Unrecht ist es dann, so bedeu­ten­de, so wich­ti­ge Gebo­te, die gera­de mit dem Geheim­nis des Lei­dens unse­res Herrn und unse­rer Erlö­sung so innig zusam­men­hän­gen, zu bre­chen oder auf Grund mensch­li­cher Über­lie­fe­rung in etwas ande­res umzu­än­dern, als was von Gott ange­ord­net ist! Denn wenn Chris­tus Jesus, unser Herr und Gott, selbst der höchs­te Pries­ter Got­tes, des Vaters, ist und sich sel­ber dem Vater als Opfer dar­ge­bracht und gebo­ten hat, daß dies zu sei­nem Gedächt­nis gesche­he, so ver­tritt doch sicher­lich nur jener Pries­ter in Wahr­heit Chris­ti Stel­le, der das, was Chris­tus getan hat, nach­ahmt, und er bringt in der Kir­che Gott, dem Vater, ein wah­res und voll­kom­me­nes Opfer nur dann dar, wenn er es in der Wei­se tut, wie er sieht, daß Chris­tus selbst es dar­ge­bracht hat.“

  1. Vgl. Sie das mit Mk 14!
  2. Wo wird Chris­tus im NT als Ober­pries­ter bzw. Hoher­pries­ter bezeich­net?
  3. Beach­ten Sie die Spra­che Cypri­ans! Stimmt sie mit der Erzäh­lung in Mk 14 über­ein?
20. Januar 2020

Ent­ste­hung des Chris­ten­tums: Joh 1,1-18 zwei

Wir ver­such­ten, den vor­weih­nacht­li­chen Dis­kurs­zu­sam­men­hang zu ver­tie­fen. Das betraf das tri­ni­ta­ri­sche Modell und das Ver­hält­nis zum Juden­tum, aber auch Gen­der­fra­gen.

1. Das tri­ni­ta­risch Modell

Der λόγος (logos), die Weis­heit, das Wort ver­weist auf die σοφία (sofia) von Spr 8,22ff zurück, die vor der Schöp­fung mit dem Herrn spiel­te („im Anfang“). Zugleich bezieht sich Joh 1,1 auch auf Gen 1,1ff zurück, wodurch viel­leicht der Wech­sel von sofia zu logos moti­viert sein könn­te, das gött­li­che kau­sa­ti­ve schöp­fe­ri­sche Spre­chen wird durch Logos bezeich­net.

Das Ent­ste­hen des Chris­ten­tums geht mit­hin auf die mit Gott spie­len­de Weis­heit zurück, die mit dem Logos, Jesus Chris­tus bzw. dem Sohn gleich­ge­setzt wird. Gott ist der Herr der alt­tes­ta­ment­li­chen Tex­te und der Vater des Sohns.

Der drit­te Aspekt, der Geist, ist schon in Gen 1,2 genannt, wo er über der Urflut schweb­te. Hebrä­isch וְר֣וּח ist fem., grie­chisch πνεῦμα (pneu­ma) ist neu­tr., deutsch Geist ist mask. Die Über­set­zung „Geist­kraft“ fem. in der BgS ist legi­tim, aber doch ein Über­set­zungs-SUV. Da alle gram­ma­ti­schen Gene­ra vor­kom­men, ist es unwahr­schein­lich, dass gram­ma­ti­sches = bio­ti­sches Geschlecht ist, was in den 1980ern noch heiß dis­ku­tiert wur­de.

Der tri­ni­ta­ri­sche Ent­wurf im Johan­nes­evan­ge­li­um unter­stellt, dass sowohl „Vater sein von …“ als auch „Sohn sein von …“ jeweils dya­di­sche Rela­ti­ons­be­zeich­nun­gen sind. Der Geist geht vom Vater und vom Sohn aus, sodass es wohl drei dya­di­sche Rela­tio­nen sind, von Sub­stan­zen wie in der Debat­te ab dem 3. Jhdt. ist im Johan­nes­evan­ge­li­um kei­ne Rede.

2. Ver­hält­nis zum Juden­tum

Das Got­tes­ver­ständ­nis im Juden­tum ist mono­the­is­tisch, aber kei­nes­wegs mono­to­no­the­is­tisch. Dies schreibt das Johan­nes­evan­ge­li­um fort.

3. Gen­der­fra­gen

Sie sind zu berück­sich­ti­gen, z. B. heißt „glau­ben“ im Johan­nes­evan­ge­li­um „von Gott gebo­ren zu wer­den“, was aber nach Dtn 4 nicht heißt, dass Gott eine Frau ist.

19. Januar 2020

Urge­schich­te: Völ­ker­ta­fel und Turm­bau

Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Darm­stadt

Insti­tut für Theo­lo­gie und Sozi­al­ethik

Dozent: Prof. Dr. Mar­tin Pött­ner

Semi­nar: Die Urge­schich­te (Gen 1-12,3)

Pro­to­koll von: Sümey­ye Yil­maz

Sit­zung am 14.01.2020

Die Völ­ker­ta­fel

Mar­kus Wit­te, Wibilex

Laut Bibel ent­ste­hen die Völ­ker aus Noahs Nach­kom­men Sem, Ham und Jafet. Die­se drei bekom­men nach der Sint­flut Söh­ne, aus denen sich die unter­schied­li­chen Völ­ker her­aus­bil­den. Hier­bei taucht der Begriff „Noah­bund“ auf. Es han­delt sich um einen Bund zwi­schen Gott und Noah der besagt, dass „solan­ge die Erde steht, soll nicht auf­hö­ren Saat und Ern­te, Frost und Hit­ze, Som­mer und Win­ter, Tag und Nacht“ (Gen 8,22). Durch die­sen Bund wird deut­lich, dass der bibli­sche Gott allen Völ­kern gemein­sam ist, da sie den sel­ben Stamm haben. Noahs Sohn Sem ist von gro­ßer Bedeu­tung, da er „der Stamm­va­ter aller Nach­kom­men Ebers“ (Gen 1,10) ist. Sei­ne Nach­kom­men wer­den als Semi­ten bezeich­net, wor­aus sich auch der Begriff des (Anti)Semitismus ablei­tet. Unter „Eber“ kann man u. a. die Ost­me­so­po­ta­mi­schen Län­der, die ara­bi­schen Län­der und das West­se­mi­ti­sche Land Isra­el fas­sen. Auf­fäl­lig ist, dass die ara­bi­sche und hebräi­sche Spra­che Ähn­lich­kei­ten auf­wei­sen. Außer­dem wird unter dem heu­ti­gen Anti­se­mi­tis­mus nur die Dis­kri­mi­nie­rung von Juden ver­stan­den, die in der Bibel genann­ten „Semi­ten“ sind aus­ge­schlos­sen. Die Völ­ker­ta­fel gilt als Leit­fa­den der Bibel. Bereits im (Gen 4) wird durch die Flucht Kains nach Nod dar­auf hin­ge­wie­sen, dass das jüdi­sche Leben weit ver­brei­tet ist. Die Bot­schaft die mit dem Aus­zug ver­mit­telt wird ist, dass Ras­sis­mus vom bibli­schen Welt­bild aus­ge­schlos­sen ist. Die Indi­vi­du­en wur­den von Gott erschaf­fen und haben sich vom sel­ben Stamm­va­ter in unter­schied­li­che Völ­ker her­aus­ge­bil­det.

Der Turm­bau zu Babel

Doré Wki­pe­dia

Die Bezeich­nung „Babel“ kommt aus dem Hebräi­schen und ver­weist auf das Verb „ver­wir­ren“. Die Men­schen spra­chen damals eine ein­zi­ge Spra­che, die allen gemein­sam war. Die­se beschlos­sen sich einen Turm zu bau­en, des­sen Spit­ze bis in den Him­mel reicht. Ziel des Erbau­ens war der Ruhm und der Zusam­men­halt des Vol­kes der dadurch erreicht wer­den soll­te. Des Wei­te­ren sym­bo­li­sier­te der Turm die Macht. Dem Herrn wur­de schnell deut­lich dass aus der Ein­heit Macht folg­te. So wur­de die Ein­heit des Vol­kes durch Gott zer­stört, in dem die Men­schen durch die gan­ze Welt gestreut und die gemein­sa­me Spra­che ver­wirrt wur­de. Somit wur­de das Volk geschwächt, da sie ein­an­der nicht mehr ver­stan­den. Die Stadt wird dar­um Baby­lon (Ver­wir­rung) genannt, weil hier die unter­schied­li­chen Spra­chen ent­stan­den.

9. Januar 2020

1. Sonn­tag nach Epi­pha­ni­as: 1Kor 1,26ff Gries­heim

1Kor 1,26 Seht doch eure Beru­fung an, Geschwis­ter: Es sind näm­lich nicht vie­le Wei­se nach dem Fleisch, nicht vie­le Mäch­ti­ge, nicht vie­le aus den adli­gen Fami­li­en unter euch. 27Vielmehr hat Gott die Unge­bil­de­ten bzw. Törich­ten der Welt erwählt, um die Wei­sen zu beschä­men; und die Schwa­chen der Welt hat Gott erwählt, um die Star­ken zu beschä­men. 28Und die Gerin­gen und die Ver­ach­te­ten der Welt hat Gott erwählt, die nichts gel­ten, um denen, die etwas sind, die Macht zu neh­men. 29Das geschieht, damit sich kein Mensch auf­grund von Wohl­stand und Erfolg vor Gott rüh­me, 30denn durch Gott seid ihr mit dem Chris­tus Jesus ver­bun­den, der uns von Gott her zur Weis­heit gewor­den ist, und zur Gerech­tig­keit und Hei­li­gung und Erlö­sung. 31So geschieht, was geschrie­ben steht: Wer sich rühmt, der rüh­me sich des Herrn. [1. Vgl. BgS, zur Stel­le.]

Lie­be Gemein­de,

kein Text, der nur posi­tiv über die ange­schrie­be­nen Korinther:innen[1. Zum Jah­res­wech­sel habe ich mich ent­schlos­sen das Gen­der­stern­chen „*“ durch den Gen­der­dop­pel­punkt „:“ zu erset­zen.] spricht. Ihre Beru­fung zum Glau­ben an Chris­tus sei zu einem Zeit­punkt erfolgt, in dem sie zumeist nicht zu den in der römi­schen Gesell­schaft ange­se­he­nen adli­gen Fami­li­en gehör­ten. Auch poli­tisch Mäch­ti­ge oder Ein­fluss­rei­che fän­den sich nicht häu­fig in der korin­thi­schen Gemein­de. Und wei­ter: Auch unter den Wei­sen fän­den sich weni­ge korin­thi­sche Gemein­de­glie­der bzw. umge­kehrt: Es gibt unter den korin­thi­schen Christ:innen wenig Wei­se bzw. Gebil­de­te. (more…)